ECM dinner meeting at Eagle 5/30/2013

We sang Ue o Muite Aruko, Kimi o Nosete, Makenaide, Sakura, Itsuki no Komori Uta, Nanatsu no Ko, Kagome Kagome, Taiko performance by Taiko Sisters, Tanchame and Hana wa Saku.

Leave a Reply