Seattle Keiro & Nikkei Manor – 6/3/2017

We sang “Let It Go”, “Sekai no Yakusoku”, “Toryanse”, “Edo no Komoriuta”, “Kojo no Tsuki”, “Ose Shalom”, “Sing” and “Shiawasenara Teotatako”.

Leave a Reply